DPS UGORY

RODO

Misja

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, czerpiący z pięćdziesięcioletniej tradycji działania na rzecz seniorów Miasta Poznania, funkcjonuje jako w pełni wystandaryzowana placówka pomocy społecznej, która:
• zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu osobom, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania;
• poprzez podmiotowe i zindywidualizowane traktowanie wszystkich mieszkańców, stwarza możliwość pobytu w atmosferze ciepła, zrozumienia, swobodnego wyrażania opinii i poglądów, realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz nawiązywania pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Domu;
• uwzględnia w organizacji pracy oraz zakresie i poziomie świadczonych usług w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej
i psychicznej sprawności;
• zapewnia rozmaite formy usprawnienia, aktywizacji, wspierania w zakresie elementów rehabilitacji fizycznej, terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno-oświatowej i profilaktyki zdrowotnej;
• zapewnia różnorodne formy spędzania wolnego czasu w zakresie kultury, sportu i rekreacji, dostosowane do możliwości psychofizycznych mieszkańców;
• otwiera się na kontakty z wolontariuszami, środowiskiem naukowym Miasta Poznania, środowiskiem lokalnym Starych Winograd i rodzinnym naszych mieszkańców, a także innych środowisk, placówek i instytucji, działających w sferze pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli;
• stwarza warunki do samorealizacji mieszkańców oraz rozwoju kapitału ludzkiego, jaki stanowią nasi pracownicy.