DPS UGORY

Dom Pomocy Społecznej
UGORY

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu jest placówką pomocy społecznej świadczącą swoim Mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze oraz wspomagające. Dom przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym oraz osób z niepełnosprawnością.

Informacje dla osób oczekujących na umieszczenie
w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom Pomocy Społecznej jest placówką będącą w strukturach pomocy społecznej, a nie jest placówką służby zdrowia.
Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Dom świadczy swoim Mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Tutaj sprawdzisz Nasz kodeks etyczny

Aktualności

“Spotkania przy kawie z obrazem – jeden obraz różne odczucia”.

“Spotkania przy kawie z obrazem – jeden obraz różne odczucia”.

W naszym Domu rozpoczęła się realizacja nowatorskiego projektu skierowanego do naszych Mieszkańców z zakresu arteterapii pod nazwą "Spotkania przy kawie...

by Łukasz Olenderek22 września, 2022
Jubileusz 50-lecia DPS Ugory

Jubileusz 50-lecia DPS Ugory

W dniu 14 września odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia naszego Domu. Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia i za...

by Łukasz Olenderek22 września, 2022
DPS Ugory otrzymał ławki ogrodowe od firmy LyondellBasell

DPS Ugory otrzymał ławki ogrodowe od firmy LyondellBasell

Składamy serdecznie podziękowania firmie LyondellBasell za podarowanie naszemu Domowi pięknych nowych ławek ogrodowych, które pracownicy firmy samodzielnie zmontowali w ramach...

by Łukasz Olenderek22 września, 2022

Informacje podstawowe

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe.
W momencie przyjęcia mieszkaniec kierowany jest na pierwsze wolne posiadane miejsce w Domu.
W przypadku przyjęcia na oddział dla osób w podeszłym wieku jest to miejsce w pokoju dwuosobowym.
W przypadku przyjęcia na oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie może to być miejsce w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Mieszkańca do Domu.
Jest on opracowywany z udziałem Mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość Mieszkańca do uczestnictwa w nim.
Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb Mieszkańca.
Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia Mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez Mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.
Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Dom nie świadczy usług zdrowotnych i nie zatrudnia lekarzy, a jedynie umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
Każdy Mieszkaniec korzysta z opieki lekarza rodzinnego zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, którego zgodnie ze stosownymi przepisami może zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.
Lekarz rodzinny świadczący usługi zdrowotne dla poszczególnych Mieszkańców realizuje wizyty w Domu i stosownie do stanu zdrowia Mieszkańca zleca badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, formy leczenia farmakologicznego, zabiegi pielęgniarskie i ordynuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Wizyty u lekarzy specjalistów oraz hospitalizacje, planowane i uzgadnianie są w miarę możliwości z Mieszkańcem i/lub rodziną Mieszkańca, która może się włączyć do współpracy w tym zakresie.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia Mieszkańca stosowane są ogólnie obowiązujące przepisy: w tym przypadku korzysta się z pomocy doraźnej lub wzywa pogotowie ratunkowe.
Każdy Mieszkaniec przyjmowany do Domu powinien posiadać informację od lekarza rodzinnego z miejsca zamieszkania o aktualnym stanie zdrowia (w szczególności w przypadku występowania chorób zakaźnych, przewlekłych, konieczności opieki długoterminowej) oraz aktualne - ostatnie wyniki badań.
Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część kosztów leków oraz koszt leków w pełnej odpłatności ponosi Mieszkaniec.

Mieszkaniec na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 210. poz. 2135 z późn. zm.) ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej albo zostać objęty opieką przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom nie zatrudnia lekarzy, jednak lekarze rodzinni, do których zgłosili się mieszkańcy, realizowali wizyty na terenie Domu. Wszyscy mieszkańcy placówki mogą być objęci opieką dwóch lekarzy rodzinnych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nagłe zachorowania zgłaszane są do Pomocy Doraźnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz mają nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków dla mieszkańców.

Opiekunowie oraz asystenci osób niepełnosprawnych w ramach usług opiekuńczych pomagają Mieszkańcom lub też samodzielnie wykonują czynności z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, które obejmują m.in. kąpiele, toalety, wymianę pieluch, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosowanie profilu przeciwodleżynowego u osób leżących. Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie, pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia.

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

Leki w DPS wydawane są mieszkańcom na podstawie recept wstawianych przez lekarzy pierwszego kontaktu i rozliczane zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do limitu ceny opłatę pokrywa Dom Pomocy Społecznej, powyżej limitu mieszkaniec z własnych środków. Leki pełnopłatne pokrywa mieszkaniec w 100%.
Część mieszkańców samodzielnie realizuje zakup leków.

Dom zatrudnia specjalistów w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej i usprawniania ruchowego.
Działalność terapii zajęciowej i w zakresie organizacji czasu wolnego obejmuje: spotkania muzyczne, terapię manualną - stosującą różnorodne techniki plastyczne (w tym: malowanie, wyszywanie, decopupage, zdobnictwo - biżuteria, malowanie na szkle itp.), zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia inhibitacyjno-incytacyjne wraz z rekwizytami - chusteczki, papier, lub instrumenty usprawniające koordynacje ruchową i motorykę manualną, zajęcia biblioteczne, w tym czytanie książek na głos, Kawiarenkę Kulturalną (spotkania podczas których prowadzone są grupy dyskusyjne na tematy i problemy interesujące seniorów), treningi pamięci, zajęcia komputerowe, poranki filmowe, imprezy plenerowe i wyjazdowe oraz wyjścia na imprezy kulturalne ogólnodostępne - do kina lub teatru, uczestnictwo w koncertach
Terapeuci ds. rehabilitacji prowadzą zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, konsultacje potrzeb w zakresie usprawniania, gimnastykę poranną oraz zajęcia aktywizujące na siłowni zewnętrznej Pomagają też Mieszkańcom w zakupie nowego sprzętu ortopedycznego i ułatwiającego życie.
Dom dysponuje zapleczem terapeutycznym i salami usprawniania ruchowego.

Opieka

24/7

116

Miejsc

Dla osób
w podeszłym wieku

20

Miejsc

Dla osób
niepełnosprawnych

5292,04 zł. /mc

Koszt pobytu

W celu zaspokojenia potrzeb Naszych mieszkańców
świadczymy szereg różnego rodzaju usług

Terapia zajęciowa

Rehabilitacja

Usługi opiekuńcze

Opieka pielęgniarska