DPS UGORY

Dom Pomocy Społecznej
UGORY

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu jest placówką pomocy społecznej świadczącą swoim Mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze oraz wspomagające. Dom przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym oraz osób z niepełnosprawnością.

Aktualności

Wizyta Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka w naszym Domu

Wizyta Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka w naszym Domu

W dniu 24 kwietnia 2023 r. gościliśmy w naszym Domu Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Bardzo dziękujemy za bardzo...

by crisma-admin27 kwietnia, 2023
Jasełka w domu pomocy społecznej Ugory

Jasełka w domu pomocy społecznej Ugory

W dniu 16 stycznia 2023 r. w naszym Domu uczniowie z Zespołu Szkół nr 8 w Poznania wystąpili w pięknym...

by Łukasz Olenderek17 stycznia, 2023
Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości

Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku od zawsze jest niezmiernie ważne dla naszych Mieszkańców. Aby...

by Łukasz Olenderek25 listopada, 2022

Tutaj sprawdzisz Nasz kodeks etyczny

Informacje dla osób oczekujących na umieszczenie
w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom Pomocy Społecznej jest placówką będącą w strukturach pomocy społecznej, a nie jest placówką służby zdrowia.
Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Dom świadczy swoim Mieszkańcom całodobowo usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Informacje podstawowe

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe.
W momencie przyjęcia mieszkaniec kierowany jest na pierwsze wolne posiadane miejsce w Domu.
W przypadku przyjęcia na oddział dla osób w podeszłym wieku jest to miejsce w pokoju dwuosobowym.
W przypadku przyjęcia na oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie może to być miejsce w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Mieszkańca do Domu.
Jest on opracowywany z udziałem Mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość Mieszkańca do uczestnictwa w nim.
Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb Mieszkańca.
Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia Mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez Mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.
Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Dom nie świadczy usług zdrowotnych i nie zatrudnia lekarzy, a jedynie umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
Każdy Mieszkaniec korzysta z opieki lekarza rodzinnego zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, którego zgodnie ze stosownymi przepisami może zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.
Lekarz rodzinny świadczący usługi zdrowotne dla poszczególnych Mieszkańców realizuje wizyty w Domu i stosownie do stanu zdrowia Mieszkańca zleca badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, formy leczenia farmakologicznego, zabiegi pielęgniarskie i ordynuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Wizyty u lekarzy specjalistów oraz hospitalizacje, planowane i uzgadnianie są w miarę możliwości z Mieszkańcem i/lub rodziną Mieszkańca, która może się włączyć do współpracy w tym zakresie.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia Mieszkańca stosowane są ogólnie obowiązujące przepisy: w tym przypadku korzysta się z pomocy doraźnej lub wzywa pogotowie ratunkowe.
Każdy Mieszkaniec przyjmowany do Domu powinien posiadać informację od lekarza rodzinnego z miejsca zamieszkania o aktualnym stanie zdrowia (w szczególności w przypadku występowania chorób zakaźnych, przewlekłych, konieczności opieki długoterminowej) oraz aktualne - ostatnie wyniki badań.
Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część kosztów leków oraz koszt leków w pełnej odpłatności ponosi Mieszkaniec.

Mieszkaniec na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 210. poz. 2135 z późn. zm.) ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej albo zostać objęty opieką przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom nie zatrudnia lekarzy, jednak lekarze rodzinni, do których zgłosili się mieszkańcy, realizowali wizyty na terenie Domu. Wszyscy mieszkańcy placówki mogą być objęci opieką dwóch lekarzy rodzinnych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nagłe zachorowania zgłaszane są do Pomocy Doraźnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz mają nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków dla mieszkańców.

Opiekunowie oraz asystenci osób niepełnosprawnych w ramach usług opiekuńczych pomagają Mieszkańcom lub też samodzielnie wykonują czynności z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, które obejmują m.in. kąpiele, toalety, wymianę pieluch, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosowanie profilu przeciwodleżynowego u osób leżących. Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie, pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia.

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

Leki w DPS wydawane są mieszkańcom na podstawie recept wstawianych przez lekarzy pierwszego kontaktu i rozliczane zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do limitu ceny opłatę pokrywa Dom Pomocy Społecznej, powyżej limitu mieszkaniec z własnych środków. Leki pełnopłatne pokrywa mieszkaniec w 100%.
Część mieszkańców samodzielnie realizuje zakup leków.

Dom zatrudnia specjalistów w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej i usprawniania ruchowego.
Działalność terapii zajęciowej i w zakresie organizacji czasu wolnego obejmuje: spotkania muzyczne, terapię manualną - stosującą różnorodne techniki plastyczne (w tym: malowanie, wyszywanie, decopupage, zdobnictwo - biżuteria, malowanie na szkle itp.), zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia inhibitacyjno-incytacyjne wraz z rekwizytami - chusteczki, papier, lub instrumenty usprawniające koordynacje ruchową i motorykę manualną, zajęcia biblioteczne, w tym czytanie książek na głos, Kawiarenkę Kulturalną (spotkania podczas których prowadzone są grupy dyskusyjne na tematy i problemy interesujące seniorów), treningi pamięci, zajęcia komputerowe, poranki filmowe, imprezy plenerowe i wyjazdowe oraz wyjścia na imprezy kulturalne ogólnodostępne - do kina lub teatru, uczestnictwo w koncertach
Terapeuci ds. rehabilitacji prowadzą zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, konsultacje potrzeb w zakresie usprawniania, gimnastykę poranną oraz zajęcia aktywizujące na siłowni zewnętrznej Pomagają też Mieszkańcom w zakupie nowego sprzętu ortopedycznego i ułatwiającego życie.
Dom dysponuje zapleczem terapeutycznym i salami usprawniania ruchowego.

Opieka

24/7

116

Miejsc

Dla osób
w podeszłym wieku

20

Miejsc

Dla osób
niepełnosprawnych

5962,07 zł. /mc

Koszt pobytu

W celu zaspokojenia potrzeb Naszych mieszkańców
świadczymy szereg różnego rodzaju usług

Terapia zajęciowa

Rehabilitacja

Usługi opiekuńcze

Opieka pielęgniarska