DPS UGORY

Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu posiada stronę internetową pod adresem https://dpsugory.poznan.pl/. Powyższa strona internetowa jest zgodna z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
oraz stronę BIP, pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/dom-pomocy-spolecznej,1130/, która jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów wymienionych
w deklaracjach dostępności opublikowanych na ww. stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością podanych stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zastępca Dyrektora Łukasz Olenderek, adres e-mail: lukasz.olenderek@m.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu
na numer telefonu (61) 828 43 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu
7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Ugory. Przy wejściu z ulicy bramka wejściowa otwierana jest ręcznie do wewnątrz. Przed wejściem nie ma stopnia.
Z prawej strony bramki na wysokości ok 170 cm umieszczony jest domofon. Dojazd od bramki wejściowej do budynków DPS jest wyłożony kostką brukową, umożliwiającą poruszanie się wózkiem lub wejście osobie z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku 18 oraz 20 nie posiada barier architektonicznych. Wejście do budynku 18 jest na poziomie chodnika, po prawej stronie znajduje się domofon, drzwi wejściowe otwierają się
na zewnątrz, natomiast do budynku nr 20 prowadzi podjazd dla wózków, a drzwi wejściowe otwierają się również na zewnątrz.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy DPS tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07.00 do 15.30 oraz w godz. 7.00-22.00 w celu odwiedzin mieszkańców.

Dostępność parkingu
W przypadku wizyty osoby z niepełnosprawnością możliwe jest wjechanie na parking
na teren Domu, także, w razie konieczności, bezpośrednio przed wejście do budynków.

Dostępność budynku
W trzykondygnacyjnym budynku nr 18 mieści się oddział dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Na parterze po lewej stronie znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
W czterokondygnacyjnym budynku nr 20, w którym mieści się oddział dla osób w wieku podeszłym, na parterze na wprost od wejścia znajduje się recepcja. Winda zlokalizowana
ok. 50 metrów od recepcji (na drodze do niej nie ma barier architektonicznych) zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Po wejściu do budynku należy udać się do recepcji. Sekretariat DPS znajduje się w budynku „20” na poziomie „0”. Kilka metrów na lewo od recepcji. Drzwi wejściowe do sekretariatu są drewniane z klamką, którą trzeba nacisnąć, by je otworzyć. Sekretariat nie jest wyposażony
w pętlę indukcyjną dla osób z problemami słuchu.
Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Są one oznaczone stosownymi tabliczkami.
W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pracownika lub mieszkańca DPS istnieje możliwość uzyskania pomocy w doprowadzeniu do danego miejsca. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika recepcji i powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.
Respektujemy również prawo osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności
w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy
w załatwianiu spraw w naszym Domu.
Do budynku i pomieszczeń biurowych oraz pokojów mieszkańców można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poznań, 30 listopada 2022