DPS UGORY

RODO

Opieka zdrowotna, leczenie i leki

Dom nie świadczy usług zdrowotnych i nie zatrudnia lekarzy, a jedynie umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
Każdy Mieszkaniec korzysta z opieki lekarza rodzinnego zgodnie z przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wyboru lekarza rodzinnego, którego zgodnie ze stosownymi przepisami może zmienić bezpłatnie 2 razy w roku.
Lekarz rodzinny świadczący usługi zdrowotne dla poszczególnych Mieszkańców realizuje wizyty w Domu i stosownie do stanu zdrowia Mieszkańca zleca badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, formy leczenia farmakologicznego, zabiegi pielęgniarskie i ordynuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Wizyty u lekarzy specjalistów oraz hospitalizacje, planowane i uzgadnianie są w miarę możliwości z Mieszkańcem i/lub rodziną Mieszkańca, która może się włączyć do współpracy w tym zakresie.
W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia Mieszkańca stosowane są ogólnie obowiązujące przepisy: w tym przypadku korzysta się z pomocy doraźnej lub wzywa pogotowie ratunkowe.
Każdy Mieszkaniec przyjmowany do Domu powinien posiadać informację od lekarza rodzinnego z miejsca zamieszkania o aktualnym stanie zdrowia (w szczególności w przypadku występowania chorób zakaźnych, przewlekłych, konieczności opieki długoterminowej) oraz aktualne – ostatnie wyniki badań.
Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część kosztów leków oraz koszt leków w pełnej odpłatności ponosi Mieszkaniec.