DPS UGORY

RODO

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W POZNANIU UL. UGORY 18/20

Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się pracować w Domu Pomocy Społecznej.
Również mieszkańcy i ich rodziny oraz inne osoby mają prawo wiedzieć, że praca w Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona zgodnie z określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi jej wykonywanie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.

Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, które pracownicy zobowiązani są przestrzegać, wykonując swoją pracę. Standardy te odnoszą się do wykonywanych zawodów, relacji z mieszkańcami, współpracownikami, pracodawcą i społeczeństwem.
Stanowi on podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracownika nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Kodeks stara się objąć etyczną regulacją możliwie najistotniejsze sfery aktywności pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Ustanawiając etyczne standardy, należy mieć jednocześnie świadomość, iż treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.


Preambuła
Kodeks Etyczny, jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się pracować w Domu Pomocy Społecznej.
Również mieszkańcy i ich rodziny oraz inne osoby mają prawo wiedzieć, że praca w Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona zgodnie z określonymi środkami zabezpieczającymi, gwarantującymi jej wykonywanie w sposób rzetelny, profesjonalny i odpowiedzialny.
Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać, wykonując swoją pracę. Standardy te odnoszą się do wykonywanych zawodów, relacji z mieszkańcami, współpracownikami, pracodawcą i społeczeństwem.
Stanowi on podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracownika nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Kodeks stara się objąć etyczną regulacją możliwie najistotniejsze sfery aktywności pracowników Domu Pomocy Społecznej.
Ustanawiając etyczne standardy, należy mieć jednocześnie świadomość, iż treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom w najbliższych latach, wraz z rozwojem zawodu i świadomości społecznej.
Dział I
Ogólna postawa i sposób postępowania pracownika Domu Pomocy Społecznej.
1. Pracownika powinno cechować wysokie morale zawodowe i osobiste;
2. Pracownik powinien wykorzystywać w swej pracy zawodowej wiedzę, umiejętności i wartości leżące u podstaw pracy z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowieka;
3. Pracownik dba o rozwój swych kwalifikacji zawodowych, wykorzystuje dostępne
źródła informacji oraz systematycznie aktualizuje wiedzę tak, by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług.
4. Pracownik zobowiązany jest przeciwstawiać się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę czy grupę osób; powstrzymuje się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania mieszkańców, innych klientów oraz współpracowników (podwładnych / przełożonych), w szczególności ze względu na ich płeć, wiek, cechy fizyczne, rasę, kolor skóry, język, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne lub inne, orientację seksualną, przynależność związkową lub przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
5. Pracownik powinien ponosić ostateczną odpowiedzialność za jakość i zakres świadczeń, do których się zobowiązuje , które zleca lub wykonuje;
6. Pracownik nie może wykorzystywać kontaktów służbowych dla własnych korzyści;
7. Pracownik dba o wykonywanie swoich zadań oraz wykorzystywanie środków publicznych
z uwzględnieniem przede wszystkim interesu publicznego oraz indywidualnego interesu mieszkańców. Pracownik w relacjach z innymi pracownikami oraz mieszkańcami i innymi klientami przestrzega zasad praworządności, odpowiedzialności, lojalności, jawności, równego traktowania, tj. przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji, molestowania
i mobbingu, współpracy i uprzejmości w kontaktach z klientami, przełożonymi, radnymi, podwładnymi i współpracownikami, i działa zgodnie z nimi.
8. Pracownik jest lojalny wobec podwładnych i przełożonych oraz gotowy do wykonywania służbowych poleceń w granicach określonych przepisami prawa.
9. Pracownik w kontaktach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wypowiadając się w sprawach dotyczących Domu, bez względu na to, czy czyni to jako osoba umocowana do tych kontaktów, czy też prywatna – dba o dobre imię Domu, dementuje informacje nieprawdziwe, wykorzystuje argumenty, które były podstawą przyjęcia określonych rozwiązań i podejmowanych w innych kwestiach decyzji, nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Domu.
10. Pracownik swoim postępowaniem w miejscu pracy oraz poza nim współtworzy i kształtuje pozytywny wizerunek Domu
11. Pracownik nie wyraża wobec osób postronnych i podwładnych ocen krytycznych, dotyczących decyzji podejmowanych przez przełożonego. Ewentualne zastrzeżenia
i opinie przekazuje w trybie wynikającym z obowiązujących regulacji.
12. Pracownik, który powziął wiedzę o niezgodnym z prawem bądź nieetycznym zachowaniu innego pracownika, nie może podejmować działań mających na celu zatajenie naruszenia lub utrudnienie ustalenia winnego.
Dział II
Odpowiedzialność etyczna pracownika Domu Pomocy Społecznej wobec mieszkańca.
1. Pracownik zobowiązany jest do poszanowania godności mieszkańca i jego prawa do samostanowienia, stosownie do jego możliwości psychicznych i fizycznych.
2. Pracownik jest zobowiązany do równego traktowania mieszkańców bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne oraz inne preferencje i cechy osobiste;
3. Pracownik powinien uznać zasadę spolegliwej opiekuńczości za podstawową regułę określającą kontakty z mieszkańcem;
4. Pracownik zobowiązany jest wykazać zaangażowanie na rzecz pomocy mieszkańcowi oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe i kompetencje;
5. Pracownik powinien – stosownie do możliwości klienta – wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia;
6. Pracownik zobowiązany jest do udzielenie mieszkańcowi pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń oraz uprawnień do świadczeń i wynikających stąd zobowiązań; udziela mieszkańcom rzeczowych, wyczerpujących informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz wskazuje możliwość zgodnego z prawem załatwienia sprawy.
7. Pracownik w kontaktach z mieszkańcami unika stwarzania sytuacji, w której doszłoby do naruszenia ich godności lub w której mieszkaniec mógłby czuć się zastraszony, zdominowany, czy w jakikolwiek inny sposób wywołującej poczucie niższości lub dyskomfortu.
8. Pracownik, który nie jest w stanie samodzielnie zrealizować punktu 6, winien zasięgnąć konsultacji współpracowników i zwierzchników lub poinformować mieszkańca o osobie kompetentnej do udzielenia informacji.
9. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta w toku czynności zawodowych;
10. Pracownik ma prawo bez zgody mieszkańca przekazywać poufne informacje wyłącznie wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względy zawodowe.
Dział III
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec współpracowników.
1. W swych kontaktach ze współpracownikami pracownik powinien:
• respektować wiedzę i doświadczenie;
• przestrzegać zasady lojalności zawodowej;
• w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem;
w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie;
2. Pracownik winien rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez uszczerbku dla mieszkańca.
3. Pracownik dba o dobre stosunki między współpracownikami i przełożonymi, okazując wszechstronną pomoc w realizacji zadań służbowych, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz dzieleniu się doświadczeniem
i wiedzą.
4. Pracownik, posiadający informacje istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, w ramach współpracy udostępnia je niezwłocznie, o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniom ze względów prawnych (w szczególności tajemnice prawnie chronione, takie jak np. dane osobowe, informacje niejawne, tajemnica skarbowa, przedsiębiorcy itp.) lub nie narusza prywatności osoby fizycznej. W razie powzięcia informacji istotnej dla zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy, pracownik z własnej inicjatywy przekazuje ją zainteresowanym.
5. Pracownik nie wydaje prywatnych opinii, osądów i nie podejmuje innych działań mogących negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy pracownikami.
Dział IV
Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec pracodawcy.
1. Pracownik powinien przestrzegać zobowiązań podjętych wobec instytucji zatrudniającej;
2. Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania macierzystej instytucji i poprawy efektywności świadczeń;
3. Pracownik powinien w sposób racjonalny dysponować środkami finansowymi i rzeczowymi.
4. Pracownik bezwzględnie stosuje się do ustawowego obowiązku zgłaszania przełożonemu zastrzeżeń co do zgodności z prawem otrzymanego polecenia, żądania pisemnego potwierdzenia tego rodzaju poleceń oraz zawiadamiania o nich dyrektora Domu.
5. Pracownicy udzielają przełożonym obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą informacji i opinii, włącznie z oceną legalności i celowości działań.
6. Pracownik korzysta z przysługujących mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów,
w związku z którymi uprawnienia te zostały mu powierzone na mocy stosownych przepisów.
7. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie,
w szczególności:
• nie manifestuje w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;
• rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania
i poglądy polityczne.
8. Pracownik przeciwdziała wszelkim formom nadużyć stanowiska publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści, w szczególności korupcji (obejmuje to m.in. płatną protekcję, defraudację, przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe, oszustwo oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych).
9. Pracownik ujawnia próby marnotrawstwa, nadużywania władzy lub korupcji.
10. Pracownik nie przyjmuje od mieszkańców oraz innych klientów Domu podarunków lub innych korzyści, niezależnie od formy (np. zaproszenia, pożyczki, usługi itp.):
• z tytułu załatwienia sprawy, w tym zwłaszcza zawarcia umowy, zatrudnienia na stanowisko, wyboru oferty;
• w zamian za wykonanie, przyspieszenie lub zaniechanie czynności służbowych.
11. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie, przechowywanie lub przeglądanie zasobów informacyjnych o treści prawnie chronionej lub zabronionej.
12. Pracownik nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów i mienia publicznego w celach prywatnych bez zgody pracodawcy.