DPS UGORY

RODO

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione mieści się przy ul. Winogrady 150 i funkcjonuje jako część organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. Zostało utworzone w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych „Mieszkanie na Winogradach. Wzmacnianie aktywności i samodzielności mieszkańców domu pomocy społecznej poprzez umożliwienie funkcjonowania wspieranego w mieszkaniu chronionym”.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest umożliwienie samodzielnego zamieszkania osobom obojga płci, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, lecz nie wymagają jeszcze usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Mieszkanie chronione zamieszkuje 4 mieszkańców, którzy pod względem socjalno-opiekuńczym są pod opieką wyznaczonego pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego DPS. Każdy z mieszkańców posiada prywatny pokój, natomiast kuchnia i toalety są wspólne.

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców i obejmuje w szczególności pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych. Mieszkańcy otrzymują bieżącą pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, w tym usług dostępnych w DPS Ugory.